Література

 

www.parus.ua > Освіта > Парус - навчальним закладам > Література

Література

Тоцька О.Л_розробка_Парус
Тоцька О. Л.

Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олеся Леонтіївна Тоцька. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 340 с. – (Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-10162 від 17.06.2013 р.)

Краща розробка науково-методичних матеріалів з використанням програмних продуктів ПАРУС (м. Київ, 25 жовт. 2012 р.).

Рецензенти:
Гавриленко В. В. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету;
Гамалій В. Ф. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету;
Юринець В. Є. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка
У посібнику наведено планування лекційних і практичних занять курсу; зміст лекційних занять курсу; текст лекцій; опис виконання практичних робіт; методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. До усіх тем лекцій сформовано запитання та завдання, подано рекомендовану літературу. Посібник також містить термінологічний словник для кращого розуміння студентами термінів, з якими вони зіткнуться при вивченні дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах».
У посібнику подано такі теми:
1. Дані та операції над ними.
2. Характеристика автоматизованих систем.
3. Система електронних платежів Національного банку України.
4. Система електронної пошти Національного банку України.
5. Особливості автоматизованого оброблення внутрішньобанківської інформації.
6. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT.
7. Інформаційно-телекомунікаційна система «Фінанси».
8. Автоматизація оброблення інформації в податковій сфері України.
9. Автоматизована інформаційна система Державної казначейської служби України.
10. Автоматизація оброблення інформації у страховій сфері.
11. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.
12. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.
13. Інформатизація фінансового ринку.

Для викладачів, студентів ВНЗ, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит».
З питаннями щодо придбання посібника звертатися за адресою: o_totska@meta.ua

 

 «Інформаційні системи в логістиці» : навчальний посібник І Яцен­ко Р. М. , Ніколаєв І. В. - X. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 232 с. (Укр. мов.)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-517 від 17.01.2012 р.)
 

 

Рецензенти:
докт. екон. наук, професор директор Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Тридід О.М.;
докт. екон. наук, професор декан факультету обліку та фінансів Кіровоградського національного технічного університету Давидов Г.М.

Автори: Яцен­ко Р. М. , Ніколаєв І. В.

Подано систематичний виклад основних напрямків застосування інформацій­них систем, що використовуються в логістиці. Наведено класифікацію і характерис­тику інформаційних систем для автоматизації логістичної системи підприємства, основи проектування і розробки таких систем. Рекомендовано для студентів спеціальності "Логістика" та інших спеціаль­ностей економічних вищих навчальних закладів, слухачів бізнес-шкіл, фахівців з логістики, а також для викладачів і аспірантів.
 

 Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни АРМ економіста студентами очної та заочної форм навчання напряму підготовки Економіка підприємства: методичнi рекомендації по виконанню лабораторних робіт.

Автор:

 Малінська Л. В.

      Даний методичний посібник орієнтований на студентів, що вивчають сучасні програми автоматизації роботи керівника в курсі вивчення дисципліни “АРМ економіста”, і має метою ознайомлення їх з українською системою автоматизації роботи підприємств малого і середнього бізнесу "Парус-Підприємство 7.4" на прикладі модуля «Парус–Менеджмент та Маркетинг».  Посібник складається з 9 лабораторних робіт, кожна з яких містить короткі довідкові дані про певний розділ модуля і завдання до практичного виконання для засвоєння основних принципів та технологій роботи з ним.

 


   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології в оціночній діяльності» для спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність»: методичнi рекомендації по виконанню практичних робіт.

 Рекомендовано до друку методичною радою Технічного коледжу НУВГП Протокол № 3 від “18” червня 2009 р.

 Автор:

Семенюк Ю.Ф.

       Методичні рекомендації містять 16 лабораторних робіт, які відповідають чинній робочій програмі з дисципліни «Інформаційні системи та технології» та призначені для ознайомлення студентів із сучасними способами автоматизації бухгалтерського, складського обліку, а також маркетингової діяльності за допомогою Системи «Парус-Підприємство». Кожна робота містить перелік завдань, порядок виконання роботи та контрольні запитання.

 


 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: методичнi рекомендації по виконанню практичних робіт.

  Автор:

 К.т.н. Семічастний  І.Л.  

     Робота призначена для забезпечення проведення практичних занять по дисципліні «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією». Містить індивідуальні завдання і методичні вказівки до практичних робіт по вказаній дисципліні. Видання забезпечує вивчення сучасних інформаційних технологій в управлінській сфері, включаючи CRM-систему «ПАРУС Гостиничное хозяйство», географічні інформаційні системи (QuantumGIS), цифрові глобуси (GoogleEarth) і туристичну інформаційну систему «Оверия-туризм». 

  Для студентів в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій», варіативна компонента «Менеджмент туристичної індустрії». 

 


 Інформаційні системи та технології в економіці : навч. посіб. / П. С. Клімушин, О. В. Орлов, А. О. Серенок. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 448 с.

 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник вищих навчальних закладів.

 Автор:

 Клімушин П.С., та ін.

 Рецензенти:
Дєгтяр А. О., д. держ. упр., проф., завідувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державної управління Національної академії державної управління при Президентові України;

Зацеркляний М. М., д.т.н., проф. кафедри інформаційних систем та технології Харківського національного університету внутрішніх справ;

 
Соловйова К.О., т.н., проф., завідувач кафедри соціальної інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.
 
Розглянуто інформаційні системи та технології автоматизації економічної діяльності організацій України на основі програмних продуктів компаній Парус, 1С, Галактика, Інтелект-Сервіс, а також подано матеріали щодо організації: електронної комерції, взаємодії влади з суспільством та його основними структурами, інфраструктур обміну конфіденційної інформацією та документообігу в Україні. Проведено комплекс моделей і методів управління господарської діяльністю організації на основі взаємозалежних крізних прикладах, що дозволяє розглядати функціонування організацій не з погляду реалізації окремих функцій, а з позицій виконання цілісних бізнес-процесів.
 
Призначений для студентів і слухачів навчальних закладів, які вже мають базову економічну підготовку. Це базовий курс із вивчення інформаційних систем і технологій, що застосовуються в економіці. Питання щодо придбання посібника можна вирішити за тел. (+38-050-406-37-79), e-mail: klimushyn@ukr.net


Система автоматизованого бухгалтерського облiку (На прикладi "Парус-Пiдприємство 7.11") Навчальний посiбник. - Київ: iнститут пiслядипломної освiти, Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. 2002.- 273 с.

Рекомендовано Вченою радою iнституту економiки i права "КРОК" i навчально-методичною комiсiєю iнституту пiслядипломної освiти Київського унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Автор:

Мiнченко А.Н., кандидат економiчних наук, доцент.

Рецензенти:

Сук Л.К.., доктор економiчних наук, професор кафедри бухгалтерського облiку i аудиту Нацiонального аграрного унiверситету.

Бiлик М.Д., доктор економiчних наук, професор Київського нацiонального унiверситету.

Головко В.I.., кандидат економiчних наук, доцент Економiчного факультету iменi Тараса Шевченка.

Навчальний посiбник пiдготовлено у вiдповiдностi з програмою курсу "Бухгалтерський облiк". В ньому висвiтлено складовi автоматизованого бухгалтерського облiку. Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового плану рахунку та положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Призначений для слухачiв iнститутiв пiслядипломної освiти та студентiв вищих навчальних закладiв з економiчних та юридичних спецiальностей. Посiбник може бути використаний учнями коледжiв, курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, бухгалтерами, фiнансистами, економiстами, юристами, менеджерами, аудиторами, а також тими, хто самостiйно вивчає бухгалтерський облiк.


Iнформацiйнi системи бухгалтерського облiку: Пiдручник для студентiв вищих навчальних закладiв спецiальностi 7.050106 "Облiк i аудит"./Ф.Ф. Бутинець, С.В. Iвахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця ; 2-е видання., перероб. i доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.

Допущено Мiнiстерством освiти i науки України (Лист №1/11-4148 вiд 23.10.2001 р.)

Рецензенти:

д.е.н., проф. М.Ф. Кропивко, Iнститут аграрної економики УААН, м.Київ

д.е.н., проф. Б.М. Литвин, Тернопiльська академiя народного господарства

Викладено основнi теоретичнi i практичнi питання, пов'язанi iз впровадженням i використанням автоматизованих iнформацiйних технологiй в бухгалтерському облiку.

Пiдручник закладає фундамент знань для органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в комп'ютерному середовищi, якi є вкрай необхiдними в сучасних умовах, оскiльки очевидним є тiсний зв'язок професiйної дiяльностi бухгалтера з формуванням iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства iз використанням комп'ютерної технiки.

Розглядаються теоретичнi основи комп'ютеризацiї бухгалтерського облiку, поняття iнформацiйних технологiй та систем, їх класифiкацiя, розкриваються передумови, принципи та послiдовнiсть створення комп'ютерної системи бухгалтерського облiку, порядок побудови облiкового апарату. Особлива увага придiляється веденню бухгалтерського облiку на основi програм "1С:Бухгалтерия", "Парус-Предприятие 7.xx", "Галактика", порядок автоматизацiї бухгалтерського облiку необоротних активiв, запасiв, розрахункiв, витрат, власного капiталу, фiнансових результатiв. Висвiтлюються питання методологiї бухгалтерського облiку в умовах автоматизованої обробки облiкової iнформацiї.

Для студентiв, аспiрантiв i викладачiв вищих навчальних закладiв економiчних спецiальностей, а також керiвникiв, бухгалтерiв та iнших спецiалiстiв пiдприємств.

Питання щодо придбання пiдручника можна вирiшити за тел. (0412) 37-29-58, факс. (0412) 37-55-33 е-mail: but@ziet.zhitomir.ua, dmitry@impuls.zhitomir.ua


Облiк у бюджетних установах Навчальний посiбник / За загальною редакцiєю О.А.Заїнчковського, доктора економiчних наук та Т.М.Сторожук, кандидата економiчних наук. – Iрпiнь: Академiя ДПС України, 2002.- 535 с.

Гриф надано Мiнiстерством освiти i науки України. Лист 14/18.2-1343 вiд 21.09.2001.
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою по роботi з кадрами при Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України та вченою радою Академiї ДПС України.

Рецензенти:

Завгороднiй В.П., доктор економiчних наук, завiдувач кафедри аудиту Київського нацiонального економiчного унiверситету.

Бородкiн О.С., доктор економiчних наук, завiдувач кафедри облiку та аудиту iнституту статистики облiку та аудиту.

Прокопенко I.Г., доктор технiчних наук, професор кафедри iнформацiйно-вимiрювальних систем Нацiонального авiацiйного унiверситету.

Автори:

Крива В.М. – тема 1, 2, 6; КорнiєнкоТ.М. – тема 1, 2, 9; Кушнiр О.М. – тема 1, 3; Кисленко А.Е. – тема 4; Бiдюк О.О. – тема 5, 6, 10; Сторожук Т.М. – тема 7; Пiдопригора Н.В. – тема 8; Клименко I.В. – тема 11; Iванова Т.С. – тема 11.

В учебном пособии рассматриваются особенности учета в бюджетных учреждениях, дается теоретический материал, который иллюстрируется производственными ситуациями из практики. Каждая тема состоит из нескольких параграфов, которые отображают особенности организации первичного, аналитического и синтетического учета соответственной сферы деятельности бюджетных учреждений. Значительное внимание уделено учету в органах ГНС Украины.

Отдельный раздел учебного пособия посвящен автоматизации бухгалтерского учета и заработной платы в бюджетных организациях и учреждениях на основе Системы “Парус-Бюджет”(версия 4.32).

Учебное пособие может быть использовано для самостоятельного изучения предмета. Издание рассчитано на студентов экономических специальностей высших учебных заведений, специалистов по учету и аудиту, финансов, которые интересуются особенностями организации учета в бюджетных учреждениях и органах ГНС Украины.


Iнформацiйнi системи i технологiї маркетингу: Навчальний посiбник. - Харкiв: "Компанiя СМIТ", 2005.-240 с.

Рекомендовано Мiнiстерством освiти i науки України як навчальний посiбник для студентiв економiчних та технiчних спецiальностей вищих навчальних закладiв, якi навчаються за напрямками "Комп'ютернi науки", "Економiка i пiдприємство" (Лист № 14/18.2 - 352 вiд 16.02.2005 )
Рекомендовано Вченою радою iЕНТ (протокол №3 вiд 25.10.2004)

Рецензенти:

Левикин В.М., доктор технiчних наук, професор, директор, iнститут комп'ютерних та iнформацiйних технологiй Харкiвського нацiонального унiверситету радiоелектронiки.

Хоменко М.М., доктор економiчних наук, професор, завiдувач кафедри менеджменту, Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет.

Автори:

Оксанич Анатолiй Петрович, Петренко Василь Радиславович, Костенко Олександр Петрович

Посiбник мiстить навчально-методичнi матерiали для вивчення дисциплiн "iнформацiйнi системи i технологiя маркетингу" для студентiв старших курсiв, якi навчаються за спецiальностями "Маркетинг", "iнформацiйнi технологiї проектування в економiцi", "iнформацiйнi управляючi системи та технологiї" та "Економiчна кiбернетика". Блок навчально-методичного забезпечення включає конспект лекцiй з дисциплiн: необхiднi пояснення, лiтературу з кожної теми та завдання для перевiрки знань.

У навчальному посiбнику розглянуто основи створення i функцiонування iнформацiйних систем маркетингу, засоби використання сучасних iнформацiйних технологiй обробки маркетингової iнформацiї; iнформацiйнi технологiї та тематичнi методи розв'язання задач маркетингу та їх застосування на пiдприємствах. Посiбник стане в пригодi студентам вищих навчальних закладiв освiти, якi навчаються за економiчними та технiчними напрямком, а також працiвникам служб маркетингу, менеджерам та фахiвцям iнформацiйних технологiй.


Методичнi матерiали до тестування з дисциплiн "Система обробки економiчної iнформацiї", "АРМ економiста-фiнансиста", "Iнформацiйнi системи i технологiї у фiнансах" для студ.екон.спец. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин.держ. ун-ту iм. Лесi Українки, 2006.-52 с.

Рекомендовано вченою радою Волинського державного унiверситету iм. Лесi Українки (протокол №9 вiд 30.03.2006 року)

Рецензенти:

Єлейко В.I., доктор економiчних наук, професор, завiдувач кафедри економетрiї i статистики Львiвської комерцiйної академiї;

Слав'юк Р.А., доктор економiчних наук, професор, завiдувач кафедри фiнансiв пiдприємств i кредиту Волинського державного унiверситету iм.Лесi Українки;

Завада О.П., кандидат економiчних наук, доцент кафедри iнформацiйних систем у менеджментi Львiвського нацiонального унiверситету iм. Iвана Франка.

Автори:

Тоцька О.Л

Подано тестовi питання для перевiрки знань з теоретичного матерiалу та освоєння програмних продуктiв з дисциплiн "Система обробки економiчної iнформацiї", "АРМ економiста-фiнансиста", "Iнформацiйнi системи i технологiї у фiнансах".
Для студентiв-економiстiв.
 


Система обробки економiчної iнформацiї: Лабораторний практикум. Для викладачiв i студентiв економiчних спецiальностей. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин.держ. ун-ту iм. Лесi Українки, 2006.-152 с.

Рекомендовано Мiнiстерством освiти i науки України як навчальний посiбник для студентiв економiчних спецiальностей вищих навчальних закладiв (Лист № 1.4/18 - Г-279 вiд 26.06.2006 )

Рецензенти:

Єлейко В.I., доктор економiчних наук, професор, завiдувач кафедри економетрiї i статистики Львiвської комерцiйної академiї;

Слав'юк Р.А., доктор економiчних наук, професор, завiдувач кафедри фiнансiв пiдприємств i кредиту Волинського державного унiверситету iм.Лесi Українки;

Завада О.П., кандидат економiчних наук, доцент кафедри iнформацiйних систем у менеджментi Львiвського нацiонального унiверситету iм. Iвана Франка.

Автори:

Тоцька О.Л

У практикумi описано методику виконання лабораторних робiт з освоєння програмних продуктiв "Парус-Менеджмент i маркетинг 7.40", "Парус-Пiдприємство 7.20", "1С: Пiдприємство 7.7", Microsoft Excel та Microsoft Access.

наверх
Авторизацiя
Подiлитися