Оперативний облік у виробництві

 

www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP) > Оперативний облік

Оперативний облік у виробництві

Рішення завдань планування та обліку на машинобудівному підприємстві вимагає наявності в автоматизованій системі інформації про склад виробу і технології його виготовлення. Саме для ведення цієї інформації та формування на її основі документів планування закупівель матеріалів, покупних і комплектуючих виробів (ПКВ), формування цехових подетальних планів виробництва і оперативного контролю виконання виробничих планів призначений модуль «Планування та облік у дискретному виробництві».
База даних Системи ПАРУС- Підприємство 8 (далі Системи) містить структури для зберігання специфікацій виробів і складальних одиниць, норм витрати основних і допоміжних матеріалів і поопераційних норм часу. Функціонал з управління цією інформацією дозволяє інтегрувати нашу Систему з CAD/CAPP/PDM/PLM і MES системами за допомогою обміну такими документами, як конструкторські специфікації і повідомлення про зміну специфікацій, технологічні маршрутні карти і сповіщення про їх зміну.
Спільно з іншими модулями Системи: Управління закупівлями, складом і реалізацією, Розрахунок заробітної плати, Управління персоналом, Бухгалтерський облік, Планування та облік в передільному виробництві - модуль дозволяє реалізувати проекти з автоматизації на машинобудівному підприємстві наступних бізнес-процесів:
В рамках реалізованого в модулі функціоналу закладена можливість інтеграції з MES-системами, що дозволяє вирішувати завдання оперативно-календарного планування у виробництві, використовуючи нашу Систему спільно, наприклад, з системами OMEGA Production, LIPRO і т.п.

 

Замовити презентацiю

 

Призначення

Модуль «Планування та облік у дискретному виробництві» (спільно з іншими модулями Системи) забезпечує:

  • Комплексну автоматизацію бізнес-процесів виробничих підприємств: управління логістикою, виробництвом, фінансами, персоналом. 
  • Наскрізне проходження бізнес-процесів: 
  • від заявки споживача через виробництво до замовлення постачальнику; 
  • від надходження сировини через виробництво до відвантаження готової продукції. 
  • Готовність до роботи на більшості підприємств без доробок Системи. 
  • Прозорість для керівництва поточного стану збуту, виробництва і закупівель.
Модуль «Планування та облік у дискретному виробництві» відрізняється від модуля «Планування та облік у передільному виробництві» функціональними можливостями, які враховують особливості, наприклад, машинобудівного підприємства:
 
  
Характеристика
Планування та облік у дискретному виробництві Планування та облік у передільному виробництві
Тип виробництва
Дискретне
Передільне
Ввиробництво розглядається
Як ресурси
Як матеріальний поток
Об'єкт планування
Виріб, складальна одиниця, деталь
Модель виробничого процесу
Ресурси визначаються
Для виробу, складальної одиниці, деталі
Для елементарного виробничого процесу
 
Модуль «Планування та облік у дискретному виробництві» призначений для автоматизації управління наступними функціями машинобудівного (приладобудівного) підприємства:
Категорії користувачів:

функціональні можливості

Управління конструкторськими специфікаціями

Введення або перенесення з САПР специфікацій на вироби та РЄ, облік змін, формування складу та ієрархії виробів 
Розділ «Специфікації виробів» є обліковим регістром.
В якості ідентифікаторів самого виробу і складових його комплектуючих використовується посилання на «Матеріальний ресурс». Атрибути комплектуючих (розділ специфікації, позначення, найменування тощо), необхідні у специфікації вироби, враховуються в матеріальних ресурсах. 
Ведення розділу (початкове заповнення, коригування) здійснюються:
На кожний виріб у розділі зводиться тільки одна специфікація. Різні модифікації складу вироби реалізуються:
У специфікації вироби можливі заміни одних комплектуючих на інші:
Кількість комплектуючої, що визначена в специфікації, може задаватися цілим числом, наприклад, тара на 20 виробів як 1/20 ящика на 1 виріб. Аналогічним чином можна вказувати частку технологічних втрат, наприклад, 1.01 корпусу як 1 корпус на виріб і 1 корпус на 100 виробів (на випробування).
Альтернативні уявлення складу виробів (у вигляді ієрархічного дерева, відомості специфікацій, групової специфікації, відомості покупних виробів, вхідності тощо), у тому числі і по ЄСКД, реалізуються за допомогою Користувальницьких звітів. При цьому відсутні атрибути звітів (наприклад, формат і зона для конструкторської специфікації) реалізуються як Додаткові властивості самого розділу або словника матеріальних ресурсів.
 
Структура розделу «Специфікації виробів»
Розділ викликається:
На підставі специфікацій виробу і складальних одиниць, що входять у виріб, Система автоматично виконує розвузловання і формує структуру виробу. Система не має обмежень по кількості рівнів вкладеності.
 

Матеріальне нормування

Розрахунок або перенесення з САПР норм витрати основних і допоміжних матеріалів, облік змін норм, облік замін матеріалів, формування типових звітів і документів за нормами.

Розділ «Відомості матеріалів і оснащення» є обліковим регістром.
Ведення розділу (початкове заповнення, коригування) здійснюються:
Зовнішнім ідентифікатором відомості є її позначення за ДСТУ 3.1201-85. Відомість реєструється на виріб (матеріальний ресурс). При наявності у вихідній відомості декількох виробів реєструються окремі відомості по кожному виробу із загальним позначенням. Відомість питомих норм витрат матеріалів (на розчини, компоненти, покриття тощо) реєструється на фіктивний вигляд виробу (наприклад, склад для знежирення). 
Різні варіанти застосування матеріалів і оснащення реалізуються:
Усередині відомості можливі заміни одних матеріалів або оснащення на інші:
Альтернативні подання відомості (у вигляді матеріальної карти, відомості специфікованих норм витрати матеріалів тощо), у тому числі і по ЄСТД, реалізуються за допомогою Користувальницьких звітів. При цьому відсутні атрибути звітів (наприклад, профіль заготовки) реалізуються як Додаткові властивості самого розділу або словника матеріальних ресурсів.
 
Структура розділу «Відомості матеріалів і оснащення»
Розділ викликається:
Трудове нормування

Введення або перенесення з САПР трудових норм, їх облік, облік змін норм, розрахунок і облік розцінок робіт, формування типових звітів і документів за нормами

Розділ «Маршрутні карти» є обліковим регістром.
Ведення розділу (початкове заповнення, коригування) здійснюється:
Зовнішнім ідентифікатором маршрутної карти є її позначення за ДСТУ 3.1201-85. Маршрутна карта реєструється на виріб (матеріальний ресурс). 
На один виріб можна зареєструвати кілька маршрутних карт за методами обробки (механічна обробка, термічна обробка тощо). 
 
Різні варіанти трудовитрат реалізуються:
Усередині маршрутної карти можливі заміни обладнання і трудових ресурсів.
Альтернативні подання маршрутної карти (у вигляді карти технологічного процесу, техніко-нормировочной карти, відомості обладнання, відомості технологічних маршрутів і т.п.), в тому числі і по ЄСТД, реалізуються за допомогою Користувальницьких звітів. При цьому відсутні атрибути звітів (наприклад, ступінь механізації, умови праці, кількість виконавців, кількість деталей, що одночасно виготовляються тощо) реалізуються як Додаткові властивості самого розділу або словників обладнання та трудових ресурсів.
 
 
Формування та контроль виконання планів і планування потреб

... в сировині, матеріалах, комплектуючих, інструменті. Формування документів на відпуск матеріалів у виробництво (лімітно-забірні карти, вимоги)

Плани виробництва (документи з типом «план») і звіти про виконання плану (документи з типом «факт») ведуться в розділі «Плани та звіти виробництва виробів», який є документарними регістром. Розділ викликається з меню «Документи». 
Розділ служить:
Специфікація виробничого плану із станом, що має тип «план», може бути сформована двома способами:
Специфікація виробничого плану із станом, що має тип «факт», може бути сформована двома способами:
Розрахунок потреби в матеріалах, інструменті і ПКВ виконується функцією «Сформувати потребу/витрата ресурсів». Дія виконується для поточного/помічених виробничих планів і звітів, для яких ще не сформований нормативні витрата і випуск. Розрахунок проводиться на підставі даних специфікацій і відомостей матеріалів та інструменту виробів, включених до плану.
 
Документи витрати матеріалів ведуться в розділі «Потреби та акти витрати виробництва виробів». Розділ є документарними регістром, викликається з меню «Документи» і має наступну структуру:
На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах формуються замовлення підрозділів, що використовуються в модулі "Управління закупівлями складом реалізацією", як документи підстави для закупівлі матеріалів і ПКВ і відпуску матеріалів і ПКВ у виробництво.
 
Розрахунок цехових планів виконується функцією «Сформувати плани підрозділів». Розрахунок проводиться на підставі даних специфікацій, даних про виробничих циклах виготовлення деталей і складальних одиниць (ДСО) і маршрутних карт.
 
У результаті розрахунку формуються плани цехів і мережевий графік запуску/випуску РЄ, який вивантажується в Microsoft Project.
 
Для оперативного контролю виконання планів виробництва в Системі реалізований функціонал формування документа «Маршрутний лист» і контролю виконання операцій маршрутного листа. Маршрутні листи формуються з планів виробництва функцією «Сформувати маршрутний лист».
 
Маршрутні листи ведуться в розділі «Маршрутні листи». Розділ є документарними регістром, викликається з меню «Документи» і має наступну структуру:
Заголовок маршрутного листа містить дані про нормативну і фактичну витрату основного матеріалу, а специфікація маршрутного листа - нормативну і фактичну поопераційну трудомісткість. 
Для контролю руху партій ДСО у виробництві реалізований в Системі функціонал формування та зчитування штрих-кодів маршрутних листів та операцій у маршрутному листі. 
З маршрутного листа можуть бути сформовані наступні документи: прихід ДСО з підрозділу на склад готових деталей, маршрутний лист на «відрив від партії» і акт про брак.
 
На підставі даних про фактичне виконання операцій маршрутного листа формуються дані нарядів змінних завдань, що використовуються в модулі «Розрахунок заробітної плати».
 
Модуль «Планування та облік у дискретному виробництві» може використовуватися як в комплексі з іншими модулями Системи ПАРУС-Підприємство 8, так і спільно з обліковими системами інших виробників. 
Комплекс модулів Системи ПАРУС-Підприємство 8 створює єдиний інформаційний простір підприємства під управлінням СУБД ORACLE, в який включені системи САПР або через механізми синхронізації даних, або через інструменти імпорту/експорту. 
При використанні модуля спільно зі сторонніми обліковими системами модуль вирішує завдання:
Оперативного обліку руху ДСО у виробництві та передачу в облікову систему документів про фактичні витрати, в частині матеріалів, ПКВ і відрядної заробітної плати.

 

Замовити презентацiю

наверх
Авторизацiя
Подiлитися