www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP) > Управління виробництвом

Версия для печати

Управління виробництвом

Група компаній "Парус" пропонує рішення з автоматизації управління виробництвом, як для передільного виробництва, так і для дискретного виробництва.

Управління виробництвом на сучасному підприємстві являє реалізацію цілого набору планових, облікових і управлінських задач. Використання сучасних ІТ-технологій робить можливим створення ефективної взаємодії служб підприємства, забезпечує інтеграцію та єдність інформаційних потоків від проектування продукції до відвантаження готової продукції на склад.

 
 Використання як інструментів програмних продуктів "Парус" робить можливим автоматизацію планування та обліку в дискретному і передільному виробництві наступних завдань:
 • матеріальне нормування;
 • трудове нормування;
 • об'ємно-календарне планування;
 • техніко -економічне планування;
 • планування потреб у сировині і матеріалах;
 • оперативний облік виробництва;
 • контроль виконання виробничих планів;
 • управління проектами НДДКР;
 • управління даними про виріб на етапах проектування і підготовки виробництва;
 • управління даними про номенклатуру матеріалів, покупних і комплектуючих виробів (ПКІ);
 • управління процесами планування виробництва виробів;
 • управління процесами забезпечення ресурсами виробництва виробів;
 • управління даними про виробництво виробів;
 • облік витрат і калькуляція собівартості;
 • управління товарним календарем;
 • формування основних бюджетів підприємства та ін.

 

Замовити презентацiю

 

Система орієнтована на підприємства, для яких може бути створена математична модель виробництва, елементами якої є виробничі процеси, що мають входи (сировина, обладнання, праця) і виходи (продукція, відходи), що створює широкі можливості адаптації до різних видів підприємств шляхом опису відповідної моделі. Приклади такого виробництва: металургійне, харчове, хімічне.
Рішення по автоматизації управління дискретним виробництвом реалізовано в модулі "Планування та облік в дискретному виробництві ". Рішення орієнтоване на машино-, приладобудівні виробництва. Виробництва, для яких вихідними даними для планування є: специфікації виробів, норми витрати основних і допоміжних матеріалів, поопераційна трудомісткість виготовлення деталей та вузлів.
 
Відмінними рисами пропонованих рішень є:
 • Глибока інтеграція додатків системи управління виробництвом з іншими додатками Системи: "Планування та облік у проектах", "Управління закупівлями складом реалізацій", "Управління персоналом і штатний розклад", "Розрахунок заробітної плати", "Бухгалтерський облік".
 • Гнучкість і настроюваність.
 • Забезпечення управління в особливих (складних ) випадках: обліку утворення побічних продуктів у виробництві (газу, відвійок, ...); калькуляції собівартості по замовленнях; виключення з розрахунку собівартості витрат на виробництво напівфабрикатів, призначених для реалізації на сторону, і т.п.

Планування виробництва

У ході планування вирішуються такі основні завдання:
 
1. На підставі даних плану продажів або замовлень, залишків продукції і нормативів формується план виробництва, де вказуються номенклатура та обсяги випуску продукції.
2. Відповідно до плану виробництва, а також нормативами створюється виробнича програма, в якій зазначаються номенклатура, обсяг і терміни випуску продукції окремими підрозділам (цехами, дільницями тощо).
3. Відповідно до плану виробництва, а також нормативами визначається потреба в ресурсах:
 
 • матеріалах, сировині, комплектуючих з урахуванням залишків на складі;
 • трудових ресурсах з деталізацією (наприклад, за професіями і кваліфікації);
 • обладнанні і допоміжних матеріалах.
4. За даними, отриманими на попередніх етапах, формуються планові витрати, які розподіляються по підрозділах і видам продукції. Потім проводиться калькуляція планової собівартості виробництва і продукції. Рентабельність виробництва продукції виходить шляхом зіставлення собівартості продукції з плановими цінами її реалізації.
5. На підставі плану виробництва, специфікацій і маршрутів виготовлення розраховуються графіки запуску / випуску деталей і складальних одиниць.

Виробничий облік

Виробничий облік забезпечує:

 • Автоматизацію всіх облікових операції з відпуску матеріалів, сировини і комплектуючих у виробництво, з оприбуткування деталей, складальних одиниць готової продукції.
 • Облік браку, відходів, побічної продукції і т.п.
 • Облік межцехового переміщення деталей і складальних одиниць.
 • Облік межопераційного руху деталей у виробництві.
 • Ведення комплектуючих відомостей їх комплектування і розукомплектування.
 • Облік актів списання.
 • Облік інвентаризаційних описів і генерацію актів неузгодженості.
 • Формування звітів про запаси продукції (сировини, матеріалів) по складах, продуктах, групах продуктів, партіях, модифікаціях і т.п.
Розрахунок прямих витрат виробництва - це:
 • Відпрацювання в бухгалтерському обліку виробничих звітів по випуску деталей, складальних одиниць і готової продукції (зі складського програми через товарні звіти).
 • Відпрацювання в бухгалтерському обліку видаткових накладних на відпуск у виробництво (зі складського програми через товарні звіти) та актів витрати у виробництві.
 • Відпрацювання в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації виробництва - безпосереднім урахуванням або відпрацюванням актів списання недостач/приходования надлишків (зі складського програми через товарні звіти).
 • Розрахунок цін списання матеріалів у виробництво, відповідно до прийнятої облікової політики.
 • Розрахунок відхилень фактичної собівартості напівфабрикатів, деталей, складальних одиниць від облікових (нормативних) цін, за якими проводився облік їх випуску, і відображення цих відхилень у бухгалтерському обліку.
 • Циклічний перерахунок відхилень, аж до розрахунку відхилень фактичної собівартості готової продукції від нормативних цін; відображення цих відхилень у бухгалтерському обліку.
Облік і розподіл накладних витрат - це:
 • Реєстрація всіх видів накладних витрат у бухгалтерському обліку.
 • Багаторазовий розподіл накладних витрат відповідно до обумовленої користувачем поcлідовністю (витрати допоміжного виробництва по підрозділах, потім загальногосподарські витрати по підрозділах, потім накладні витрати за видами продукції і т.д.).
 • Використання як бази розподілу (бази віднесення - для замовлень і партій): сум прямих витрат (нормативних або фактичних ) за заданими користувачем статтями; кількісної витрати (нормативної або фактичної) заданих користувачем ресурсів; нормативних відсотків, що задаються вручну або обчислюються за формулами.
Друк результатів розподілу здійснюється у вигляді звітів, визначених користувачем. 
 
Калькуляція собівартості виробництва та одиниці продукції - це:
 • Формування калькуляцій собівартості виробництва в різних розрізах: по періоду і накопичувально з початку року/кварталу, процесам (переділів), видам продукції, виробничої партії/виробничим замовленням, підрозділам та зведеної калькуляції (зводу витрат) по підприємству; порівняно з попередніми періодами.
 • Угрупування витрат в калькуляціях за наступними розрізами: по калькуляційних статтях і за економічними елементами.
 • Розрахунок собівартості одиниці виду продукції.
 • Формування довільного числа задаються користувачем видів собівартості: сировинний, процесингу (обробки), по змінним витратам, цехової (виробничої), повної і т.п.
 • Ітеративне формування калькуляцій на продукцію в циклі виробництва однієї продукції з іншої (пряжі з рівниці, суровья з пряжі тощо).
Друк калькуляцій виконується у вигляді звітів, визначених користувачем. 
Аналіз витрат виробництва і собівартості продукції забезпечує:
 • формування питомого співвідношення витрат за різними параметрами (статтям, економічними елементами, місцями виникнення тощо) 
 • формування порівняльних звітів по зіставленню витрат з попередніми періодами в визначених користувачем розрізах; 
 • аналіз відхилень фактичної собівартості від нормативної та динаміки витрат (зміни абсолютних сум і питомої ваги статей витрат з часом).
Забезпечується виявлення найбільш "витратоємких" статей, аналіз причин відхилень фактичних даних від нормативних.

 

Замовити презентацiю

© 2003-8 Парус